„Клубът на лектора” е доброволна, неформална мрежа на лекторите, които водят обучения в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Чрез него  ние се стремим да подобрим  качеството и ефективността на обучителните курсове.

Той е създаден да подкрепи усилията на експертния екип за предлагане на качествено и съвременно обучение въз основа на съществуващите модерни техники на комуникация. Този виртуален форум за среща на лекторите подпомага за дискутиране и разрешаване на актуални методически въпроси от сферата на преподаването.

Всеки месец във форума тече нова дискусия, която се обобщава, анализира, а резултатите от нея са обществено достъпни в статиите на сайта.

Клубът на лектора е полезен и необходим продукт за развитие на методическия ресурс както на Центъра, така и на лекторите. Чрез дискусиите по актуални за обучителния процес теми, се споделят добри парктики, полезен професионален опит и се чертаят креативни насоки за развитие.

Актуална дискусия

Всеки месец в нашият форум в „Е_лаборатория“ тече конкретна тема, свързана с обучителния процес в Центъра. В момента актуалната дискусия е на тема "Ротационно обучение".

Темата е фокусирана върху предложен проект за апробиране на един нов метод на обучение, който предлага на всички участници в обучителният процес да се изяват едновременно в ралични роли: обучаем/обучител/оценител. Очакваме мнения по темата до 25 май 2018 г. Целта на дискусията е да формира мнения за целесъобразността на предложеният метод, както и да насочи вниманието към възможности за доразвиване и последващо апробиране в семинарите на Центъра.

Ако се интересувате от темата, но не сте лектор на ЦРЧРРИ, моля да се свържете с модератора на сайта за допълнителна информация на следните координати: milena_kyoseva@chrdri.net