Актуално

КАК ДА СТРУКТУРИРАМЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЕДНО ОБУЧЕНИЕ

27.03.2017 - 14:52

            Приключи обсъждането на темата за балансирането на отделните елементи в обучителният процес при провеждането на обучения в Центъра.

            В дискусията се включиха лектори, които преподават в различни направления – както в курсовете за безработни лица, така и в семинарите за служители от държавната администарция на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика.

Как се усвояват знанията, придобити по време на обучение

06.10.2016 - 11:27

В последната дискусия в Е_лаборатория се разискваше темата за подходите за творческо обобщаване на информацията от участниците в обученията. Участниците в дискусията споделиха, че те са предвидили този етап от обучението със специялни обобщителни сесии, с които се затвърждават вече придобитите знания.

Предизвикателствата на технологиите в обученията за възрастни

14.09.2015 - 15:37

От началото на годината в няколко дискусии в Клуба на лектора се поставиха за обсъждане възможностите за приложение на иновативни методи на обучение чрез нови инструменти, които се предлагат в резултат на развитието на информационните технологии. ЦРЧРРИ развива методически ресурси в областта на обучението на възрастни и един от приоритетите му е технологично нововъведение в иначе конвенционалната форма в зала.

Необходима е предварителна работа с обучаемите

22.03.2016 - 15:34

През месец март т.г. в Клуба на лектора се проведе изключително актуална дискусия за предварителната работа между лектор и обучаван преди стартиране на самото обучение. Всъщност, този процес би могъл да се разгледа като самоподготовка и за двете страни. За обучаваните възрастни обикновено процесът по надграждане на знанията и уменията започва със стартиране на обучението в конвенционална среда. Мотивацията за самото обучение е насочена към подобряване на професионалните компетенции, в случаите, когато обучаваният е заето лице.

Интерактивност и иновативност за качествено обучение на възрастни

26.05.2016 - 14:11

От месец септември 2015 г. Министерството на образованието и науката въведе единни принципи за осигуряване на качествено професионално обучение в ЦПО, регламентирани в Наредба №2, която поставя ясни критерии за въвеждане и управление на вътрешна система за осигуряване на качеството в обучението.
Качеството на професионалното образование и обучение е съвкупност от характеристики на професионалното образование и обучение, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността и на обществото.

Subscribe to RSS - Актуално