Необходима е предварителна работа с обучаемите

22.03.2016 - 15:34

През месец март т.г. в Клуба на лектора се проведе изключително актуална дискусия за предварителната работа между лектор и обучаван преди стартиране на самото обучение. Всъщност, този процес би могъл да се разгледа като самоподготовка и за двете страни. За обучаваните възрастни обикновено процесът по надграждане на знанията и уменията започва със стартиране на обучението в конвенционална среда. Мотивацията за самото обучение е насочена към подобряване на професионалните компетенции, в случаите, когато обучаваният е заето лице. За незаетите лица обучението е възможност за преквалификация и по-широки възможности за намиране на работа. Тук е необходимо да се изясни тънката граница в настроенията, за да се отчетат обективно и възможностите на лекторите за провеждане на предварителна работа с обучаемите.

Всеки лектор има ясна концепция за своята дейност в едно обучение. Предварително е уточнена учебната програма, по която са конструирани учебни материали и методите на преподаване. На този подготвителен етап идва ред за предварителната работа между обучаемите и лекторите. Комуникацията и за двете страни е важна от гледна точка на установяване на стартовото ниво на компетенциите в групата, както и потенциалното маркиране на целите и възможностите за постигането им. Работата на лектора не се изчерпва само до изнасяне на презентационният материла и проверка на знанията на обучавания. Подготвителният етап, в който се установява професионална взаимовръзка между обучаващ и обучаван преди фактическото обучение, е същественият момент, който често се пропуска, но в повечето случаи оказва голямо значение върху ефективността от обучителният процес. Точно този преход дава ценната информация на лектора, като очаквания и възможности за прилагане на най-подходящите методи и подходи при предстоящото обучение, за да може то да завърши с положителни настроения и резултати. Освен това, фактическият финал на обучението не би трябвало да се приеме за еднозначен акт на прекратяване на комуникационните канали между обучаем и обучаващ.

В провелата се дискусия на тема „Предварителна работа с обучаемите, като етап от подготовката на обучението" един от дългогодишните преподаватели в Центъра, г-н Радко Зарков изрази своето становище, че е морално преподавателите да се ангажират с безплатно консултиране на хора преминали обучение в Центъра за изясняване на проблеми, свързани с работата която започват или проекти, в които евентуално участват. Разбира се, това светоусещане е индивидуално, но със сигурност носи по-голямо удовлетворение от добре свършената работа.

Провежданите в Центъра обучения целят постигане на добри резултати за участниците и осигуряване на по-висок процент трансфер на знания. Всеки лектор, независимо в кои от обученията е ангажиран (за безработни лица или за служители от държавната администрация) има свободата да прилага най-подходящите според него методи и подходи на работа (включително и интерактивни), за постигане на устойчиви и пълноценни резултати. Необходимо е въвеждането на балансиращ инструмент за организиране и провеждане на обучението в трите основни етапа: предварителната работа (лектор и участник) - същинско обучение - постобучителен етап. Чрез него ще се осигури максимално удовлетворяване нуждите на обучаемите и по-голямо доверие в обучителните институции.