Профил на лектора

Герасим Петрински

Област на преподаване: Комуникативни умения
Професионални интереси: Ораторско изкуство

Преподавателска дейност в сферата на висшето образование с преподавани курсове:
1. Комуникативни умения (ФМИ, всички специалности), летен семестър
2. Невербална комуникация (МФ, спец. Медицина), летен семестър
3. Невербална комуникация (ФМИ, всички специалности), летен семестър
4. Ораторското изкуство на Древния Изток (ФКНФ, специалност „Кореистика“)
5. Византийска реторика (ФКНФ, спец. Класическа филология), летен семестър
6. Средновековна реторика (ФФ, магистърска програма „Реторика“)