Уважаеми колеги,
Бих искала да изкажа благодарности за Вашата активност в провелата се дискусия. В продължение на около месец имахте възможност да представите Вашата гледна точка по темата за коучинга и неговото приложение като метод на обучение в ЦРЧРРИ.
Радвам се, че в дискусията се включиха лектори и колеги, работещи в различни направления. Това предоставя възможност за по-широкообхватно анализиране на коментираната тема, която може да се разглежда в различни аспекти.
Като основен извод се очерта мнението, че коучинга е изключително ефективен метод на обучение, който развива цялостният потенциал на обучаваните и подпомага за тяхното професионално израстване. Всички мнения единодушно посочват предимствата на този метод с неговата практически ориентирана насоченост - резултатите се градят на базата на анализа и самооценката на собствения опит на обучаваните. Двустранният ангажимент в обучителния процес между коуча и курсистите е предпоставка за положителен резултат в края на обучението. Това поставя коучинга като предпочитан метод на обучение при болшинството от коментарите, с известна условност.
Обученията, които се провеждат в Центъра, са с различна тематична насоченост и продължителност. За ефективното приложение на коучинга като метод на обучение се изисква почти еднороден състав на групите (като степен на образование, професионален опит, компетенции), както и с по-голяма продължителност на обучението. 
Екипът на Центъра ще вземе в предвид Вашите компетентни мнения и съвети при разработването на нови програми за обучения, за включването на коуча, като метод на преподаване в ЦРЧРРИ.