Уважаеми лектори,

Нека се опитаме да се съсредоточим върху възможностите за систематизиране и обобщаване на информацията. Какви методи и подходи бихте използвали Вие и какви бихте препоръчали на обучаваните?

Темата е широкообхватна и всяко обучено лице има своите индивидуални възможности. Но ако се абстрахираме от индивидуализма, а погледнем на проблематиката по-глобално, ще установим, че в една група обучаващи се старта винаги е зададен в еднаква степен за всички. Следователно всички би трябвало да получат еднакъв обем от информация и една и съща рамка по която да я асимилират.

Какви са Вашите наблюдения и предложения?

Снимка
Име и фамилия
Даринка Николова
Представяне

Обичам всеки ден да научавам нещо ново, да помагам с каквото мога. Всичко в този живот се постига постепенно, с търпение и с постоянно движение в правилната посока.

Като лектор в обученията за безработни лица в Центъра, се старая да използвам поуките от предишните курсове, да включвам нови функционалнни възможности и да предупреждавам за възможни грешки и грешни подходи. Непременно е необходимо да ни се предоставят критични забележки, с цел своевременното им отстраняване.

За мен няма неудобни въпроси. Всичко, което съм дала на курсистите като знание, е с идеята, че всичко е въпрос на труд и интерес за собствено развитие.

Darinka Nikolova

Обобщението е свързано с най-важното от преподавания материал, това, което не трябва да се забравя и което дава стабилна основа за използване на получените знания. Обобщенето, представено съвсем накратко (като подсказване), с цел допълнителна помощ за вникване и осмисляне на преподавания материал. В обобщението трябва да се опишат и общоприети подходи на действие в най-общия случай.

Обикновено подготвям два файла:

  1. Обобщение (накратко) - какво трябва да зная след приключване на курса (и не само това)
  2. Ако не знам ... и да не забравям,

където под формата на точки дефинирам важни неща във връзка с използването на продуктите на MS Office и общи подходи за всички приложни продукти.

С надеждата да са полезни.

 

Ср., 03/08/2016 - 10:41 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Силвия Нейчева
Silviq Neicheva

Всичко зависи от това какъв е обемът на лекциите. Дали протичат само през един ден или напротив, отнемат 5-6 дни. В първия случай, още в самото начало на лекциите обръщам внимание върху това коя е най-важната информация, която бих искала да запомнят и след приключването на срещата ни, в края на деня, я припомням отново. Там, където е възможно, заедно с курсистите изследваме практическото приложение на дискутираните теми. И нещо, което е безкрайно полезно за мен, а в същото време повтаря тези от лекциите, е провокираният от мен въпрос: „Какво ново научихте днес?” или „Какво запомнихте от днешната лекция?”. В този случай резултатът е палитра от множество интерпретации, осмислени и преведени през личния опит и мотивация на отделните курсисти.

При по-дълги лекции установих, че не е лош вариантът да ползвам специална презентация, която да обобщава цялата изложена информация. По този начин хем се синтезира голям обем информация, хем не отнема толкова много време. Коства, обаче, допълнително време за подготовка на лектора. Приложните задачи, казуси, примери също обобщават на друго ниво знанията на курсистите. Когато е подходящо, подсказвам в каква посока върви развитието на конкретната дисциплина и какви предизвикателства има за решаване в близко и по-далечно бъдеще. Харесва ми идеята за осъзнаване на потребността от надграждащи усилия и занапред. И последно, когато правя финалните тестове за оценка, мисля за тях като за вид преговор – първо, докато биват попълвани, и второ, след като бъдат оценени, заедно минаваме бързо през въпросите и ги коментираме.  

Ср., 03/08/2016 - 10:44 Permalink
Снимка
Анонимен (непроверено)

При обучението на възрастни в ЦРЧРРИ да се отчита, че те са с различна възраст, образование, опит, ценности, нагласи и пр. Едни от тях искат да получат синтезирана и проверена информация. Други са скептични по принцип и са настроени да спорят, обсъждат и проверяват. Трети отричат всичко, което не са преживяли лично и винаги намират повод да опонират или се затварят в себе си, присъствайки само физически в групата. В обученията присъстват много опитни колеги, с ясни позиции по дискутираните теми и умения да представят и защитават своите становища. Някои от присъстващите обаче се преживяват дискомфорт при публичното излагане на своите мисли или просто нямат мнеиие по разискваните проблеми. Всички обаче очакват обученията да са интересни, забавни, полезни и да са свързани с нуждите на реалния живот. За да бъдат ефективни в семинарите трябва да се създават делови отношения между участниците, които да ги подтикват към свободен избор и формиране у тях желание за активност по време на обучителния процес. Други важни условия е семинара да протича с темп съобразен с възможностите на участниците в него, да се предпазят от страхове да не сбъркат в отговорите си и да се създаде атмосфера на доверие и психическа безопасност.

При провеждането на семинарите поставям акцент на следните организационни моменти:

  1. Откриване на семинара. Игри за тонизиране и „разчупване на ледовете”. Представяне на участниците в обучението. Проучване на очакванията на участниците в семинара. Формулиране на целите на обучението. Метод на обучение: ситуационни и ролеви  игри, презентация, дискусия.
  2. Приемане на правилата и принципите на работа в групата. Обсъждане и формулиране на девиз и ритуал на групата. Обсъждане на теми „табу”. Колективно рисуване на визитна картичка и емблема на групата. Метод на обучение: презентация,  дискусия, рисуване.
  3. Тонизиращи игри свързани с изучаваната проблематика.  Използване в процеса на обучение следните подходи: учене чрез споделяне на опит, учене чрез споделяне на преживяване и учене чрез правене. Реализация на следните принципи на обучението на възрастни – визуализиране, връзка с реалността, ориентираност към практиката. Съобразавяне с изискванията към обучението според цикъла на Колб. Съпоставка на методите за обучение на възрастни – лекции, презентации, дискусии, анализ на конкретни случаи, анализ на резултати от тестове, индивидуално консултиране, рисувателни техники, ролеви, дидактически и ситуационни игри. Интервизията и супервизията като начини за обучение. Метод на обучение: ситуационни и ролеви  игри, лекция, дискусия, работа в малки групи, анализ на конкретни случаи.
  4. Заключителна част, в която се споделят мненията, предложенията и преживяванията на участниците в семинара. Коментират се спазването на правилата и степента на постигнатите цели. Представят се източници по темата на обучението, след което то завършва с предоставяне на анонимна обратна връзка от участниците за постигнатите резултати.

 

  Проф. Стойко Иванов

Вт., 06/10/2016 - 11:15 Permalink