Приключи обсъждането на темата за балансирането на отделните елементи в обучителният процес при провеждането на обучения в Центъра.

В дискусията се включиха лектори, които преподават в различни направления – както в курсовете за безработни лица, така и в семинарите за служители от държавната администарция на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика.

Различните мнения очертаха някои важни детайли, върху които е ноебходимо да съсредоточим вниманието си, в постигането на положителен ефект от провежданите обучения. На първо място бе подчертано, че предварителният етап на работа с потенциланите обучаеми или т.нар. предварителната работа (от целия процес на обучението) е много важна част за постигане на резултатност в самото обучение. Лекторите дадоха насоки как и защо да бъде извършван този процес. Би могло да се помисли върху съставянето на правила за провеждане на предварителна работа с обучаемите, в които да бъдат регламентирани основните моменти за спазването на отделните елементи – начин, времеви обхват, цели, методи и пр.

В Центъра прилагаме иновативен подход за предварителна работа с участниците в семинарите за служителите от държаваната администрация. Скоро включихме в този процес и дигиталният продукт Смартнет, където бе създаден специален блог за обучението и предварителният етап се извърши чрез него. Предимството на този вид предварителна работа е, че дава достатъчно информация както на участниците относно предстоящото обучение, така и за лектора по отношение нивото на компетентност. В същото време самите участници имат възможност да се запознаят със Смартнет, неговите функционалности, както и да се осведомят за текущите и отминали активности в тематичните блогове.

Единодушно бе мнението в дискусията, че същинското обучение е най-важната  част от обучителният процес. Аргументацията на всички участници е безспорна.

Интересен момент се оказа последният, заключителен или т.нар. постобучителен етап в обучението. Почти всички лектори изразиха мнение, че той е необходим точно толкова, колкото и предварителният етап. На практика обаче, тази част от процеса липсва. Това дава основание при разработването на правилата за предварителната работа, да се включи и този етап. В дискусията дори има предложение той също да се провежда виртуално, за което Смартнет е много подходящата платформа.

В заключение може да се каже, че темата бе изключително подходяща за обсъждане и даде резултат – съставянето на правила за предварителна и постобучителна работа с обучаемите.

Категория