Здравейте, колеги!


Като продължение на темата за моделите на комуникация при обучението на възрастни искаме да поставим на вашето внимание нова тема, по която да разискваме през следващите четири месеца, а именно: „Нови моменти при прилагането на интерактивните методи
при обучение на възрастни”. При обучението важно значение има взаимодействието както между преподавателя и обучаемите, така и между самите учащи, което ги поставя в активна позиция. Чрез извършване на различни дейности в процеса на работа учащия се превръща в партньор на преподавателя и се повишава мотивацията му за учене. Това реално се постига чрез използването на многообразие от методи, определяни като интерактивни.
Едни и същи методи могат да бъдат използвани като активни или като интерактивни. Понятието “активни методи” принадлежи на Джон Дюи. То се свързва с т.нар. “активно учене”, което мотивира обучаемите да правят нещо повече от това просто да получават информация от един преподавател или учебник, да запомнят информацията и да я възпроизвеждат (характеристики на “пасивното учене”). В тази връзка активни са онези методи, които помагат на учащите да погледнат към информацията от различен ъгъл, да я преосмислят или преподредят.
Затова искаме да поставим на вашето внимание следните въпроси:
1. Каква е ролята на обучаемия при интерактивното обучение?
2. Какво очаквате като преподавател от групата при използване на интерактивни методи на обучение?
Като начало смятаме, че е добре да започнем дискусията от методите за откриване на обучение и създаване на благоприятна атмосфера или т.нар. методи за „разчупване на леда” (ice-breaking). Те са толково много и могат да бъдат интерпретирани по различни начини от всеки преподавател, че според нас ще бъде интересно да споделите вашия опит от прилагането им в работата си.
В.Сотирова

Снимка
Radost

Привет!
Струва ми се важно първо да дадем субектно наименование на участниците, което да показва, че приемаме тяхната активност - напр. участници, за друго в момента не се сещам :) . Обучаеми разглежда хората като поставени в пасивна позиция, подлежащи на обучение, без власт да учат.
Вт., 22/03/2012 - 12:52 Permalink
Снимка
Dari_2011

Хубав ден на всички,

Обучение през целия живот, това е нещо, в което се убеждаваме непрекъснато. В процеса на обучение се обучават не само обучаемите, но и самите преподаватели. За да е по-успешно обучението се търсят различни форми на комуникация (общуване) между обучаеми и преподаватели, различни методи на преподаване – редовни, задочни, дистанционни. 
Според мен е много важно да се изградят отношения на доверие (среда на доверие) между самите обучаеми от една страна и между обучаемите и преподавателя от друга. С други думи, процесът на обучение трябва да се освободи от елемента на притеснение. Да не съществува притеснение от задаване на въпроси. Всеки въпрос може да намери или да търси своя отговор.
В интернет могат да се намерят различни техники за разчупване на леда при започване на обучението. Прилагането на някоя от тях зависи от самата група – възраст, колко човека са, ниво на подготовка, цел на обучението и др. Винаги трябва да се знае, че началото си е само начало и че за творческите взаимоотношения трябва да се работи през целия процес на обучение. Целта е и двете страни – обучаеми и преподаватели да изпитват чувство на полезност и удовлетвореност.

Нед., 01/04/2012 - 17:02 Permalink
Снимка
maya.bojilova

Здравейте колеги,
Въпреки, че интерактивните методи придобиха популярност през последните години, като форма на изграждане на диалог преподавател – обучавани, те са известни отдавна като техника за обучение. Факторите, които определят ефективността на обучението са много, но съществен е този, свързан с ангажираността и участието на всеки един обучаван в процеса на обучението. Преподавателят трябва не само да предоставя знания, но и да мотивира, координира и ръководи всеки участник за активност и сътрудничество с другите. 
Основната цел на интерактивните методи, според мене, е да се стимулират обучаваните да мислят в контекста и с термините на конкретното преподавано съдържание и да се мотивират да прилагат усвоените знания и умения при изпълнение на служебните си задачи. Когато успешно се постигне тази цел, счупването на ледовете се получава естествено и обучаваните започват да търсят и предлагат решения, като по този начин активно участват в процеса на обучението си.

Пон., 02/04/2012 - 14:03 Permalink
Снимка
viktoria

Привет!
Казвам се Виктория Георгиева и специално по тази тема си мисля, че за да можем за научим някого на каквото и да било е необходимо първо да се опитаме да го разберем - да открием и проумеем как той мисли и възприема нещата; да се опитаме да видим процеса на преподаване през неговите очи ))) (най-образно казано). Защото ако учителят (аз лично предпочитам тази дума) постигне тази връзка с ученика си, то за него се открива многообразие от възможности за предоставяне на знания.

Ср., 04/04/2012 - 15:57 Permalink
Снимка
Dari_2011

Здравейте от Даринка Николова

Искам да кажа още нещо,
много е важно да се мотивират обучаемите, но затова трябва да бъде мотивиран и учителя (преподавателя). Той трябва да има търпение, да търси подходящ подход към всеки един от групата, да следи как се възприема преподаваната материя и ако е необходимо да повтори по-важните неща или това, което не се възприема. Цел на преподавателя трябва да бъде преподаваната материя да бъде представена най-разбираемо. По този начин ще бъде привлечено вниманието на обучаемите и ще се стимулира стремеж не само към механично възприемане, но и към разбиране.
Вт., 05/04/2012 - 21:38 Permalink
Снимка
Soti58

Здравейте, колеги!
Искам да благодаря на тези от вас, които се включиха с мнения по темата до момента и да насоча вниманието ви към един от най-често използваните методи при обученията на възрастни – дискусията. Тя спада към активните методи на преподаване, които развиват социални умения. При нея се наблюдават следните особености:
_ има размяна на информация за реконструиране на проблем, изясняване на алтернативите, оценяването им и споразумяване за крайния вариант;
_ уеднаквяват се вижданията по дискутираната материя;
_ ясно и точно се очертават границите на дискусията;
_ изисква се общо разбиране на смисъла на използваните основни понятия по темата;
_ излагането на собствена позиция трябва да е добре организирано и подкрепено с факти и доказателства;
_ внимателно се изслушва изложението на другите; 
_ включва задължително изразено отношение, коментар към позицията на другите участници.
Мисля, че ще бъде интересно и полезно за всички нас да споделите вашия опит от прилагането на този метод.
Поздрав и пожелания за весели празници!
В.Сотирова

Пет., 06/04/2012 - 10:51 Permalink

Съгласен съм с изложените мнения, като тук искам да споделя един метод, който се ползва за повишаване активността на обучаемите. За целта преди събиране на групата за обучение е предоставен казус (въпросник) за разработване на тематични отговори по теми, с предлагано решение от всеки един от обучаемите, какво следва да се направи по организация, осигуряване, знания, умения и др. по решаване на проблем/и и т. н. В деня на обучението всеки представя неговата разработка, която се обсъжда колективно за всеки от всички и в последствие преподавателя прави анализ, препоръки, указания, поднася материала за обучение, в контекст на различните ,,виждания”.

Пет., 06/04/2012 - 11:22 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Дашенка Кралева
D.Kraleva

Мотивация
За да продължим темата за мотивацията бихме могли да кажем, че за да бъде наистина ефективен и резултатен един учебен процес, то трябва да има наличие на адекватно функциониращи негови елементи, а един от най- важните е именно мотивацията при обучаемите. Това е мотивацията за учене, за овладяване на нови знания и умения, а при преподавателя тя се изразява в това да успее да предаде на своите обучаеми съответния материал, така че да бъде в максимална степен разбран и усвоен от тях и приложен след това в практиката. Тук също така е уместно да подчертаем и това че мотивацията е един от най-трудните за дефиниране процеси, тъй като се обуславя от множество фактори, - като личността, способностите, характера на прилаганите задания, средата на преподаване, стимулите, поведението на преподавателя. Оттук следва и факта, че сложността за преподавателя при овладяване и предаване по резултатен начин на съответната материя е пряко и непосредствено свързан и с неговата индивидуална мотивация, така че определено съществува взаимовръзка между двата елемента – по-добра мотивация – по-високо ниво на преподаване.
Конфликти в групата наблюдавани в процеса на преподаване 
Когато говорим за конфликти, бихме могли да кажем, че те биват различни видове, това е необходимо за да можем успешно да ги насочваме и управляваме, трябва да променим отношението си към тях, да осъзнаем, че те не са някакъв вид война, който да водим,а просто проява на някакви различия, а те трябва да се управляват, а не да се ограничават или отричат. При вътрешно груповите конфликти е необходимо да се преобразува групата, да се реорганизират функциите, вътрешната йерархия на участниците в нея. Необходими са също така и персонални промени – при наличието на междуличностни конфликти и противоречия, обновяване на организацията, премахване на бариерите в общуването, търсене на нови,обединяващи цели, създаване на атмосфера на новаторство и приятелски дух.Всичко това което изброихме спада към групата на подходящите методи за преодоляване на конфликтите. Може да се каже че отбягването на конфликтите в дългосрочен план е една стратегия която не спада към групата на най-ефикасните или печеливши стратегии.
Още Аристотел е казал, че човекът е социално или обществено животно, така че неговото съществуване е пряко и непосредствено обвързано с групата, така че той не би могъл да я избегне, а оттам пък неминуемо се пораждат и различните по рода си конфликти и противоречия между отделните индивиди.

Вт., 29/05/2012 - 15:07 Permalink
Снимка
Soti58

Здравейте, колеги,
В продължение на повече от три месеца в Клуба на лектора течеше дискусия за интерактивните методи и новите моменти при прилагането им в ЦРЧРРИ. Благодаря на всички, които се включиха в нея и споделиха мнения и опит по темата. На 27 юли се проведе кръгла маса на тема „Интерактивни методи
на обучение в ЦРЧРРИ”, която беше естествен завършек на дискусията. В нея взеха участие както опитни преподаватели, така и млади колеги, които имат желание да работят като обучители. В резултат от двете инициативи направихме следните изводи и препоръки за бъдещата работа на Центъра:

1. Основната цел на интерактивните методи е да се стимулират обучаваните да мислят в контекста и с термините на конкретното преподавано съдържание и да се мотивират да прилагат усвоените знания и умения при изпълнение на служебните си задачи. 

2. В процеса на обучение се обучават не само обучаемите, но и самите преподаватели. 

3. За да е по-успешно обучението се търсят различни форми на комуникация (общуване) между обучаеми и преподаватели, различни форми на преподаване –присъствени, дистанционни. 

4. Преподавателят трябва не само да предоставя знания, но и да мотивира, координира и ръководи всеки участник за активност и сътрудничество с другите. 

5. Трябва да съществува баланс между съдържанието и процеса на работа.

6. Необходимо е да се намерят способи за отпускане и релаксиране на хората, участници в процеса на обучението.

7. Трябва да бъдем достатъчно гъвкави и да наблюдаваме хората през време на обучителния процес , за да усетим промените в техните нагласи и потребности.

8. Обикновено хората са по-пасивни при присъствената форма на обучение, а по-голяма активност проявяват при дистанционната форма.

9. Необходимо е да бъдат провеждани тестове за входящо и изходящо ниво на участниците в курсовете на обучение.

10. При възможност да се дават казуси за решаване преди започване на обучението, като всеки участник представя неговата разработка, която се обсъжда колективно за всеки от всички и впоследствие преподавателят прави анализ, препоръки, указания, поднася материала за обучение, в контекст на различните ,,виждания”.

Смятам, че дискусиите са били полезни за всички и след заслужената почивка ще продължим да работим все по – успешно.
Поздрав: В.Сотирова
Вт., 14/08/2012 - 16:29 Permalink