Играта като форма на обучение – обучение без необходимост за преодоляване на страх от новото, неизвестното, сложното.

Възприемането на нови знания под форма на игра, т.е. намирането на подходяща практика за по-задълбочено, по-трайно и по-творческо възприемане на новите знания е задача с голям приоритет в учебния процес. Целта на играта е въвличане на обучаемите в проблема като стремежът е освобождаване от притесненията, съпътстващи учебния процес, провокиране на творчески подход на всеки един обучаем за намиране на решение и прилагане на преподаваните знания. Добрата организация на играта трябва да води до "мозъчна атака" – мобилизиране на всички усилия за пълноценно и многостранно прилагане на усвоявания (преподавания) материал. Трябва да се има предвид, че както малките деца трупат опит в процеса на игрите, така и в процеса на обучение, организиран под формата на игр, също се натрупват знания, умения и способности.

Като своего рода игра в процеса на обучение за прилагане на информационни технологии в ежедневието е предлагането на интересни примери, които да събудят интерес и в същото време да "оберат" страховете от всичко това, което трябва да се знае за използването на приложните програми, да се запознаят с интересна информация в друга област и така да се постигне обучение "без страх и напрежение". "Играта – обучение" трябва да води до непосредствен контакт с проблемите (да се разбира новите знания) и търсенето на начин за тяхното преодоляване т.е., усвояване на умения за прилагане на тези знания, в случая функционалните възможности на приложните програми, които могат да бъдат използвани.

През последните години се използват различни компютърно подпомагани форми на обучение. Целта е самостоятелно запознаване с учебните материали, търсене на допълнителна литература по темата, обмисляне на оригинални начини за приложение на новите знания.

Трябва да се има предвид, че организирането на каквато и да е игра изисква време, добро познаване на материала, който се преподава и не на последно място, целта, която преследва учебния процес. Всеки подход, който увлича обучаемите и неусетно ги въвлича в проблематиката на изучавана дисциплина води до неочакван успех. В процеса на играта е добре да им се покаже, че могат и трябва да разчитат на себе си – да им се внушава самочувствие и интерес към проблематиката